Teisinė informacija

Teisinė informacija klientams:

 • Privatumo politika
 • Skundų nagrinėjimo tvarka ir komunikacija
 • Duomenų valdytojo rekvizitai
 • UADBB “H Brokers“ partneriai
 • Slapukai

*Informacija parengta remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, kurie susiję su asmens duomenų apsauga bei duomenų tvarkymo principais.

Privatumo politika:

UADBB “H Brokers“, valdydami ir tvarkydami asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintomis nuostatomis bei reikalavimais.

Kas yra vadinama asmens duomenimis?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri yra susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant duomenimis, tokiais kaip: duomenų subjekto asmens kodas, vardas, pavardė ar kiti duomenų subjektui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Duomenų subjektas turi teisę raštu kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus/netikslius savo asmens duomenis, bei sustabdyti asmens duomenų tvarkymo procesą ar sunaikinti asmens duomenis.

Kas yra duomenų valdytojas?

Juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Šiuo atveju duomenų valdytojas yra UADBB “H Brokers“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios registruota buveinė yra adresu: Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54340 Kauno r., juridinio asmens kodas: 305486388, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Kokiu tikslu tvarkomi ir renkami asmens duomenys?

 • Tuomet kai, duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Atkreiptinas dėmesys, jog kliento duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali atšauktas išsiuntus raštišką prašymą el. paštu: info@hbrokers.eu  arba registruotu paštu, adresu: Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54340 Kauno r.;
 • Vertinant kliento draudimo poreikius teikiant draudimo pasiūlymą, pavyzdžiui: kokiai rizikos grupei klientas priklauso ir koks draudimo produktas yra aktualus klientui;
 • Sudarant sutartį ar siekiant ją įvykdyti bei administruoti;
 • Teisiniais tikslais, t.y. teikiant duomenis bei informaciją teisėsaugos institucijai, ar atstovavimo sutarties pagrindu mūsų interesus ginančiam teisininkui;
 • UADBB “H Brokers“, kaip asmens duomenų valdytojas/tvarkytojas, asmens duomenis gali perduoti draudimo bendrovėms, UADBB “H Brokers“ partneriams ar kitiems asmenims, su tikslu suteikti asmens duomenų subjektui tinkamas paslaugas. Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir vadovaujantis visais nustatytais teisės aktais bei reikalavimais.

Asmens duomenų gavimo būdai

UADBB “H Brokers“ asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens duomenų subjektų, tuomet, kai duomenų subjektas informaciją apie save pateikia savarankiškai arba gavęs UADBB “H Brokers“ užklausą. Taip pat UADBB “H Brokers“ šiuos duomenis gali gauti iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, draudimo bendrovių ir kt.), kiek tai numato galiojantys teisės aktai ir iš viešų registrų (pavyzdžiui, iš VĮ “Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro).

Asmens duomenų apsaugojimas

UADBB “H Brokers“ rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad UADBB “H Brokers“ veikla atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas. UADBB “H Brokers“, kaip asmens duomenų valdytojas, imasi visų saugumo priemonių, jog apsaugotų ir garantuotų už asmens duomenų saugumą. Asmens duomenys saugojami pasitelkiant naujausiomis techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis taip, kad asmens duomenys nebūtų neteisėtai ir netinkamai naudojami ar tvarkomi, sunaikinti, atskleisti ar pakeisti.

Asmens duomenų saugojimo terminas

UADBB “H Brokers“, veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, draudimo dokumentus (pavyzdžiui: pasiūlymas draudimo sutarčiai sudaryti, draudimo polisas, draudimo sutarties nutraukimo ir nepanaudotos įmokos užskaitymo/grąžinimo prašymas ir kt.), išskyrus draudimo sutartį, saugo sutarties galiojimo metu bei 1 metus (pasibaigus draudimo galiojimui), jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti asmens duomenų – duomenys saugiai sunaikinami. UADBB “H Brokers“, veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, sudarytas draudimo sutartis ir asmens duomenis, kurie buvo tvarkomi vykdant sutartis, saugo visą sutarties galiojimo terminą ir 10 metų pasibaigus sutarčiai.

Skundų nagrinėjimo tvarka ir komunikacija

Mes esame įsipareigoję suteikti aukščiausio lygio paslaugų paketą, tačiau jeigu atsitiko taip, jog neišpildėme Jūsų poreikių ar lūkesčių – siekiame grįžtamojo ryšio, todėl esame sudarę galimybę pateikti skundą ar pretenziją tuo atveju, jeigu Klientas yra nepatenkintas jam suteiktomis paslaugomis.

 • Skundą/pretenziją galite pateikti el. paštu: info@hbrokers.eu  arba registruotu paštu adresu: Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54340 Kauno r.
 • Siekiant skundą išnagrinėti per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį, savo skunde prašome nurodyti:
 • Kliento kontaktinius duomenis (vardas, pavardė/įmonės pavadinimas/adresas/kontaktinis telefono numeris);
 • Jeigu yra žinoma prašome nurodyti draudimo sutarties numerį arba kitą informaciją pagal kurią galėtume identifikuoti dėl kokio įvykio kreipiamasi;
 • Konkrečiai nurodyti skundo esmę, t.y. dėl kokių priežasčių Klientas teigia, jog jo teisės ir (arba) teisėti interesai buvo pažeisti;
 • Pridėti fotografijas ar kitus dokumentus, kurie įrodytų skundo pagrįstumą.
 • Terminas, per kurį UADBB “H Brokers“ įsipareigoja išnagrinėti Kliento skundą yra neilgiau kaip 15 darbo dienų. Apie priimtą sprendimą Klientas bus informuotas el. paštu arba registruotu paštu nurodytais kliento kontaktais.
 • Jeigu gavote UADBB “H Brokers“ atsakymą į Jūsų pateiktą pretenziją/skundą, tačiau rezultatas Jūsų netenkina – Jūs turite teisę per 1 (vienerių) metų laikotarpį raštu arba elektroniniu būdu kreiptis į finansų rinkos dalyvių priežiūros instituciją – Lietuvos banką (Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, plačiau: https://www.lb.lt/lt/kontaktai; lb.lt).

Duomenų valdytojo rekvizitai:

 • Buveinės adresas: Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54340 Kauno r.
 • Juridinio asmens kodas: 305486388
 • Tel.: +370 37 309723
 • El. paštas: info@hbrokers.eu

UADBB “H Brokers“ partneriai:

 • Balcia Insurance SE
 • AB Baltic Underwriting Agency
 • AAS “BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje
 • ADB “Compensa Vienna Insurance Group“
 • ERGO Insurance SE
 • ERGO Life Insurance SE
 • ADB “Gjensidige“
 • AB “Lietuvos Draudimas“
 • Marine Underwriting Services SIA

Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Statistikos slapukai Atidarius svetainę 2 metai Unikalus identifikatorius
_gid Statistikos slapukai Atidarius svetainę 24 val. Unikalus identifikatorius
tv_session_id Funkciniai slapukai Atidarius svetainę Sesijos metu Unikalus identifikatorius
interface_lang Funkciniai slapukai Atidarius svetainę 4 mėn. Kalbos kodas
cookieconsent_status Funkciniai slapukai Paspaudus “Sutinku” 24 val. Pasirinkta reikšmė

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

Statistiniai ir reklaminiai slapukai

Lankytojas pats gali nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų: (instrukcijos anglų kalba)

ChromeFirefoxInternet ExplorerEdgeSafariOpera

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.