Privacy Policy

UADBB „H BROKERSׅ“
Interneto privatumo ir slapukų politika

1. UADBB „H Brokers“, bendrovės kodas 305486388, buveinės adresas Pirklių g. 5, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., el. pašto adresas info@hbrokers.eu, tel. Nr. +370 37 298127 (toliau – H BROKERS), itin vertina ir saugo interneto svetainės lankytojų privatumą, todėl šioje Interneto privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės H BROKERS interneto svetainėje www.hbrokers.eu. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų, kaip H BROKERS nario ar interneto svetainės lankytojo, privatumą.

2. Lankytojai su interneto svetainės Duomenų apsaugos politika gali susipažinti iškylančioje slapukų juostoje ar svetainės meniu paspaudę „Duomenų apsaugos politika“. Lankytojas, prieštaraudamas Duomenų apsaugos politikai ir/ ar nesutikdamas su privatumu ir/ ar asmens duomenų tvarkymu svetainėje, ar tiesiog nesusipažinęs su interneto svetainės Duomenų apsaugos politika, toliau negali naudotis interneto svetaine, o jeigu ir toliau naudojasi ja, reiškia veikia savo rizika ir atsakomybe, bei negali reikšti pretenzijų, susijusių su privatumu ir/ ar asmens duomenų tvarkymu interneto svetainėje.

3. Tvarkydama Lankytojų asmens duomenis, H BROKERS laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

4. Kas yra vadinama asmens duomenimis?
Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri yra susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu/ interneto svetainės lankytoju), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant duomenimis, tokiais kaip: duomenų subjekto asmens kodas, vardas, pavardė ar kiti duomenų subjektui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Duomenų subjektas turi teisę raštu kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus/ netikslius savo asmens duomenis, bei sustabdyti asmens duomenų tvarkymo procesą ar sunaikinti asmens duomenis.

5. Kas yra duomenų valdytojas?
Juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Šiuo atveju duomenų valdytojas yra UADBB „H Brokers“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios registruota buveinė yra adresu Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54310 Kauno r., juridinio asmens kodas 305486388, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6. Kokiais tikslais renkami ir tvarkomi Jūsų duomenys?
Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad H
– Tuomet kai, duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Atkreiptinas dėmesys, jog kliento duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali atšauktas išsiuntus raštišką prašymą el. paštu info@hbrokers.eu arba registruotu paštu adresu Pirklių g. 5, Žemaitkiemio k., LT-54310 Kauno r.;
– Vertinant kliento draudimo poreikius teikiant draudimo pasiūlymą, pavyzdžiui: kokiai rizikos grupei klientas priklauso ir koks draudimo produktas yra aktualus klientui;
– Sudarant sutartį ar siekiant ją įvykdyti bei administruoti;
– Teisiniais tikslais, t.y. teikiant duomenis bei informaciją teisėsaugos institucijai, ar atstovavimo sutarties pagrindu mūsų interesus ginančiam teisininkui;
– UADBB “H Brokers“, kaip asmens duomenų valdytojas/tvarkytojas, asmens duomenis gali perduoti draudimo bendrovėms, UADBB “H Brokers“ partneriams ar kitiems asmenims, su tikslu suteikti asmens duomenų subjektui tinkamas paslaugas. Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir vadovaujantis visais nustatytais teisės aktais bei reikalavimais.

Platesnė informacija skelbiama H BROKERS patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos H BROKERS interneto svetainės www.hbrokers.eu kategorijoje Duomenų apsaugos politika.

7. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi H BROKERS elektroniniais paštais info@hbrokers.eu, autoclaims@hbrokers.eu, insurance@hbrokers.eu, support@hbrokers.eu?
Jūs galite H BROKERS elektroniniais paštais info@hbrokers.eu, autoclaims@hbrokers.eu, insurance@hbrokers.eu, support@hbrokers.eu pateikti bendro pobūdžio užklausas. Tokiu atveju, H BROKERS, siekdami atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip antai: vardas; elektroninio pašto adresas; žinutės turinys ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

8. Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų, kaip lankytojo asmens duomenis, renkame teisiniu pagrindu, jog Duomenų subjektas (lankytojas) davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti savo asmens duomenis H BROKERS. Lankytojo asmens duomenis H BROKERS tvarko turėdama teisinį pagrindą ir/ ar pagrįstą ir teisėtą interesą, nepažeidžiantį Lankytojo interesų, teisių ir laisvių.

9. Kiek laiko saugomi Jūsų pateikti asmens duomenis?
Elektronine forma pateikti Jūsų asmens duomenys, saugomi ne ilgiau kaip 24 mėn. H BROKERS, veikdami kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, draudimo dokumentus (pavyzdžiui: pasiūlymas draudimo sutarčiai sudaryti, draudimo polisas, draudimo sutarties nutraukimo ir nepanaudotos įmokos užskaitymo/grąžinimo prašymas ir kt.), išskyrus draudimo sutartį, saugo sutarties galiojimo metu bei 1 metus (pasibaigus draudimo galiojimui), jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti asmens duomenų – duomenys saugiai sunaikinami. H BROKERS, veikdami kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, sudarytas draudimo sutartis ir asmens duomenis, kurie buvo tvarkomi vykdant sutartis, saugo visą sutarties galiojimo terminą ir 10 metų pasibaigus sutarčiai.

10. Asmens duomenų gavimo būdai
H BROKERS asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens duomenų subjektų, tuomet, kai duomenų subjektas informaciją apie save pateikia savarankiškai arba gavęs H BROKERS užklausą. Taip pat H BROKERS šiuos duomenis gali gauti iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, draudimo bendrovių ir kt.), kiek tai numato galiojantys teisės aktai ir iš viešų registrų (pavyzdžiui, iš VĮ “Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro).

11. Kam H BROKERS teikia ar gali teikti asmens duomenis?
Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Be kita ko, H BROKERS lankytojų asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka H BROKERS tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę www.hbrokers.eu prižiūrinti ir techninį palaikymą atliekanti informacinių technologijų įmonė/ asmuo).

12. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

13. Pažymime, kad Duomenų tvarkytojai (jeigu pasitelkti ar bus pasitelkti bet kada ateityje) turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio H BROKERS leidimo.

14. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

15. Kas yra slapukai?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote H BROKERS interneto svetainėje www.hbrokers.eu. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

16. Kam mes naudojame slapukus?
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau H BROKERS internetinėje svetainėje www.hbrokers.eu, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, lankytojų aptarnavimą ir H BROKERS, kaip draudimo paslaugų vystymą, sukurti patrauklią aplinką lankytojui naršyti H BROKERS elektroninėje svetainėje.

17. H BROKERS naudojami internetinio puslapio www.hbrokers.eu slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje. Slapukų pagalba H BROKERS tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
– Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
– Jūsų naršymo istoriją;
– Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
– apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
– peržiūrėtas H BROKERS internetinio puslapio sekcijas;
– kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus H BROKERS internetiniame puslapyje.

18. Slapukus H BROKERS naudoja siekdama:
– Užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
– Tobulinti ir vystyti internetinio puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
– Užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
– Analizuoti naudotojų įpročius naršant H BROKERS internetiniame puslapyje.

19. H BROKERS internetiniame puslapyje naudojami funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia H BROKERS internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją.

20. Slapukai H BROKERS internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Santorijos internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Santorijos internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite spausti „Nesutinku“. Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis.

21. Teisėtas pagrindas – H BROKERS teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.hbrokers.eu funkcionalumą.

22. H BROKERS interneto svetainėje www.hbrokers.eu įprastai naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Statistikos slapukai Atidarius svetainę 2 metai Unikalus identifikatorius
_gid Statistikos slapukai Atidarius svetainę 24 val. Unikalus identifikatorius
tv_session_id Funkciniai slapukai Atidarius svetainę Sesijos metu Unikalus identifikatorius
interface_lang Funkciniai slapukai Atidarius svetainę 4 mėn. Kalbos kodas
cookieconsent_status Funkciniai slapukai Paspaudus “Sutinku” 24 val. Pasirinkta reikšmė

23. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
– būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
– funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
– statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
– Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.
– Statistiniai ir reklaminiai slapukai

24. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

25. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

26. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

27. Lankytojas pats gali nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų: (instrukcijos anglų kalba)
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera

28. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

29. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad H BROKERS nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

30. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

31. H BROKERS darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos lankytojus, įskaitant ir H BROKERS interneto svetainės lankytojus.

32. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

33. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog H BROKERS interneto svetainėje www.hbrokers.eu gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių H BROKERS nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į H BROKERS Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

34. Jūs turite teisę:
– kreiptis į H BROKERS su prašymu suteikti informaciją apie H BROKERS tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip H BROKERS juos tvarko;
– kreiptis į H BROKERS su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
– kreiptis į H BROKERS su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
– nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia H BROKERS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
– susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte H BROKERS ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad H BROKERS tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

35. Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka.
Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į H BROKERS duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu info@hbrokers.eu arba registruotu paštu H BROKERS veiklos adresu Pirklių g. 5, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., LT-54310 Kauno r. sav.

36. Skundų nagrinėjimo tvarka ir komunikacija
Mes esame įsipareigoję suteikti aukščiausio lygio paslaugų paketą, tačiau jeigu atsitiko taip, jog neišpildėme Jūsų poreikių ar lūkesčių – siekiame grįžtamojo ryšio, todėl esame sudarę galimybę pateikti skundą ar pretenziją tuo atveju, jeigu Klientas yra nepatenkintas jam suteiktomis paslaugomis.
– Skundą/pretenziją galite pateikti el. paštu info@hbrokers.eu arba registruotu paštu adresu Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54310 Kauno r.
– Siekiant skundą išnagrinėti per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį, savo skunde prašome nurodyti:
– Kliento kontaktinius duomenis (vardas, pavardė/įmonės pavadinimas/adresas/kontaktinis telefono numeris);
– Jeigu yra žinoma prašome nurodyti draudimo sutarties numerį arba kitą informaciją pagal kurią galėtume identifikuoti dėl kokio įvykio kreipiamasi;
– Konkrečiai nurodyti skundo esmę, t.y. dėl kokių priežasčių Klientas teigia, jog jo teisės ir (arba) teisėti interesai buvo pažeisti;
– Pridėti fotografijas ar kitus dokumentus, kurie įrodytų skundo pagrįstumą.
– Terminas, per kurį UADBB “H Brokers“ įsipareigoja išnagrinėti Kliento skundą yra neilgiau kaip 15 darbo dienų. Apie priimtą sprendimą Klientas bus informuotas el. paštu arba registruotu paštu nurodytais kliento kontaktais.
– Jeigu gavote UADBB “H Brokers“ atsakymą į Jūsų pateiktą pretenziją/skundą, tačiau rezultatas Jūsų netenkina – Jūs turite teisę per 1 (vienerių) metų laikotarpį raštu arba elektroniniu būdu kreiptis į finansų rinkos dalyvių priežiūros instituciją – Lietuvos banką (Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, plačiau: https://www.lb.lt/lt/kontaktai; lb.lt).

37. Duomenų valdytojo rekvizitai:
UADBB „H Brokers“
Buveinės adresas Pirklių g. 5, Žemaitkiemis, LT-54310 Kauno r.
Juridinio asmens kodas 305486388
Tel. +370 37 309723
El. paštas info@hbrokers.eu

38. UADBB “H Brokers“ partneriai:
– Balcia Insurance SE
– AB Baltic Underwriting Agency
– AAS “BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje
– ADB “Compensa Vienna Insurance Group“
– ERGO Insurance SE
– ERGO Life Insurance SE
– ADB “Gjensidige“
– AB “Lietuvos Draudimas“
– Marine Underwriting Services SIA

39. Skundai dėl duomenųapsaugos pažeidimų.
Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija: Interneto svetainė: www.ada.lt. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius. Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445. El. p. ada@ada.lt, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis – Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: UADBB „H Brokers“, buveinės adresas Pirklių g. 5, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., LT-54310 Kauno r. sav., el. pašto adresas info@hbrokers.eu, telefono numeris +370 37 298127.

40. Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?
H BROKERS atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.hbrokers.eu.

41. Atnaujinta 2022-03-31